חיתום - אודות

תחום החיתום בקרן הפנימית עוסק בבחינת הסיכונים המוצעים לכיסוי ביטוחי של הרכוש והחבויות של ממשלת ישראל. להלן עיקרי השירותים בתחום:

  1. בדיקה, ניתוח ואפיון הסיכונים והחשיפה בגינם לרכוש ולחבויות יחידות הממשלה השונות המכוסות בקרן;

  2. הסדרת כתבי כיסוי לרכוש ולחבויות יחידות הממשלה בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהתאם להנחיות החשב הכללי, התכ"ם ועל פי החלטות הנהלת ענבל;

  3. ייזום, פיתוח ומתן פתרונות מקצועיים לכיסויים ביטוחים מיוחדים לצרכי המערכת הממשלתית באמצעות ביטוח עצמי בקרן הפנימית;

  4. ניהול ההתחייבויות הביטוחיות ברמת המשרד הממשלתי, על מנת להבטיח בסיס כלכלי איתן לתשלומי נזקים לרכוש המדינה כתוצאה מאירוע שמכוסה מבחינה ביטוחית.