יועצ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת החברה

לענבל חברה לביטוח בע"מ, חברת ביטוח ממשלתית, המעניקה שירותי יעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותי ניהול לממשלה ואשר מוגדרת כזרוע ביצוע של משרד האוצר, דרוש/ה יועצ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה.

 

תיאור תפקיד היועצ/ת המשפטי/ת ומזכיר/ת החברה:

 1. עומד/ת בראש הלשכה המשפטית ואחראי על ייעוץ משפטי וליווי משפטי שוטף של כל אגפי החברה, לרבות ייצוג החברה בערכאות משפטיות, כולל פיקוח ומעקב אחר העסקתם ועבודתם של יועצים משפטיים חיצוניים של החברה.
 2. כפוף/ה במישרין למנכ"ל החברה ונושא/ת באחריות כוללת לכל הנושאים שבאחריות הלשכה המשפטית ומשמש/ת כחבר הנהלה וכחבר/ה בוועדת המכרזים בחברה.
 3. ייצוג החברה כלפי גורמי חוץ בנושאים שבאחריותו/ה, לרבות בפני משרדי ממשלה, רשויות וגורמים רלוונטיים אחרים.
 4. נושא/ת באחריות על פעילות מזכירות החברה, מרכז/ת את הקשר בין ההנהלה הפעילה של החברה לבין דירקטוריון החברה ואחראי/ת על הדיווחים הסטטוטוריים החלים על החברה בתחום הממשל התאגידי.

 

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן בסעיפים 1-5 במצטבר:

 1. חבר/ת לשכת עורכי הדין ובעל/ת רישיון בעריכת דין בישראל;
 2. בעל/ת תואר ראשון במשפטים במוסד המוכר על ידי המל"ג;
 3. בעל/ת ניסיון מוכח של 8 (שמונה) שנים לפחות, ב-15 (חמש עשרה) השנים האחרונות, במתן יעוץ משפטי בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי ו/או מנהלי, מתוכן לפחות 5 (חמש) שנות ניסיון בשלושה או יותר מהתחומים הבאים:
 • דיני חברות ממשלתיות;
 • דיני עבודה;
 • דיני ביטוח;
 • דיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;
 • דיני מכרזים;
 • דיני חוזים בתחום הרכש ומתן שירותים;
 1. בעל/ת ניסיון בעבודה משפטית מעשית של לפחות 6 (שש) שנים בגופים ציבוריים, לרבות תאגידים ציבוריים וחברות ממשלתיות ו/או חברות עסקיות.

לעניין זה, חברה עסקית הינה חברה שאינה ממשלתית, שהמחזור העסקי בכל אחת משנות הניסיון, עמד על לא פחות מ-50 מיליון ₪;

 1. בעל ניסיון של לפחות 5 (חמש) שנים, ב-12 שנים האחרונות, בניהול צוות של שלושה עובדים/יועצים חיצוניים (מהם לפחות עורך דין אחד בניהולו הישיר של המועמד).

 

יתרונות:

 • תואר אקדמי נוסף;
 • היות והחברה משמשת זרוע ביצוע של משרד האוצר, תינתן עדיפות למועמדים בעלי ניסיון בעבודה בתוך המערכת הממשלתית וגופיה, בתחום הייעוץ המשפטי.

 

מיומנויות וכישורים נדרשים:

יכולת ניהול וארגון, תכנון וביצוע, יכולת ביטוי גבוהה בעברית ובאנגלית, כישורי מו"מ גבוהים, ראיה מערכתית, כושר מנהיגות והנעת תהליכים, עמידה בתנאי לחץ, גישה שירותית, יכולת גבוהה בעבודת צוות, יושרה ואמינות.

 

המלצות

המועמדים יידרשו לספק שמות ופרטי קשר של שני ממליצים שהיו עם המועמד בקשרי עבודה הרלוונטיים לתפקיד, אליהם הוועדה תהא רשאית לפנות.

 


 

פונים/ות העומדים/ות בדרישות הסף והמעוניינים/ות להגיש מועמדותם/ן לתפקיד, מוזמנים/ות להגיש מועמדותם/ן באמצעות טופס שאלון המופיע באתר החברה, תחת לשונית דרושים (בכתובת https://www.inbal.co.il/) והמיועד להליך זה, אליו יש לצרף את כל התעודות, האישורים וההמלצות המבוקשים בו.

את מסמכי המועמדות הנ"ל יש לשלוח לכתובת מיילdrushim@keinan-sheffy.co.il  בציון משרה מס' 2606 לא יאוחר מיום 7.7.2022 בשעה 12:00.

 • הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.
 • בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, המשרה מיועדת גם  למועמד/ת בעל/ת מוגבלות העונה לדרישות התפקיד.
 • ועדת האיתור תזמן לראיונות אישיים בפני ועדת האיתור, מועמדים/ות בעלי הציון הגבוה ביותר, מקרב אלו שעברו את תנאי הסף וצברו ציון מעבר שנקבע מראש.
 • במסגרת הליך מיון המועמדים, תהיה החברה רשאית להפנות את המועמדים/ות, כולם/ן או חלקם/ן, לביצוע מבחני התאמה ו/או אמינות.
 • המועמד יתן את הסכמתו לקבלת מידע בדבר רישומים פליליים אודותיו לצורך בחינת מועמדותו, ויחתום על כתב הסכמה כאמור.
 • למועמדים/ות אשר יגיעו לשלבי האיתור המתקדמים תיערך בדיקה בדבר קיומן של מגבלות על פי כל דין לרבות, קיומו של חשש לניגוד עניינים וקרבה משפחתית למי מעובדי החברה.
 • בחירת היועצ/ת המשפטי/ת ומזכיר/ת החברה, תיעשה באמצעות ועדת איתור שהוקמה בחברה. החלטת ועדת האיתור, כפופה לאישור דירקטוריון החברה, לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, להוראות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005 ולהוראות כל דין.
 • החברה מסווגת ברמת סיווג 8 (עסקי) בסולם החברות הממשלתיות.
 • כהונת היועצ/ת המשפט/ת ומזכיר/ת החברה הנבחר/ת תיקצב בהתאם לתקופה של 7 (שבע) שנים.
 • חברת קינן-שפי מונתה ללוות את הליך האיתור, כגורם מסייע.

 

« מיועד לנשים וגברים כאחד – סודיות מובטחת – רק פניות מתאימות תיענינה »

 

מסמכים מצורפים:

מודעת גיוס יועצ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת החברה

שאלון למועמד/ת

טופס ממליצים