מדיניות שמירת הפרטיות, אבטחת מידע וסייבר

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, בפנייתך לענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "חב' ענבל") להבין מהם סוגי המידע שאנו אוספים, אופן האיסוף, השימושים שנעשה במידע וזכויותיך לגביו, מתוך מודעות לכך, שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינן מרכיבים חשובים בקשר שבינינו לבינך.

 

כללי

חב' ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל. בין יתר פעילותיה, מנהל חב' ענבל את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, המעניקה כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות השונות, וזאת בהתאם למדיניות משרד האוצר והחלטות אגף החשב הכללי (להלן: "הקרן הפנימית").

אנו זקוקים למידע אודותיך לצורך בירור וניהול תביעה ו/או דרישה שהגשת, המתבררת בקרן הפנימית.  אין חובה חוקית למסור לנו את המידע, אך סירובך עלול למנוע מחב' ענבל ליתן מענה לפנייתך.

 יובהר, כי מדיוניות זו חלה על מידע מזוהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים וכן על מידע שניתן לזיהוי באופן סביר.

איסוף המידע והשימוש בו נעשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם להוראות הרגולטוריות החלות על חב' ענבל, כגון הוראותיה של הרשות להגנת הפרטיות.

חב' ענבל רשאית לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. עדכונים כאלו יפורסמו באתר האינטרנט של חב' ענבל ויקבלו תוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר. שינויים כאמור יחולו עלייך, ולכן חשוב שתתעדכן בהם, מעת לעת.

 

סוגי המידע שאנו אוספים

במסגרת פעילותה של חב' ענבל נאספים סוגי מידע, כגון:

  • פרטי זיהוי ופרטי קשר-  שם מלא, מספר תעודת זהות ומספרי זיהוי אחרים (מספר רכב ומספר רישיון נהיגה), תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, כתובת מגורים, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, מצב משפחתי ומידע שתמסור בפנייה לשירות הלקוחות שלנו.
  • מידע רפואי-  לרבות מידע על נכות, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, תוצאות בדיקות רפואיות, היסטוריה רפואית.
  • פרטי תשלום ומידע כלכלי - מספר חשבון בנק.

 

כיצד נאסף המידע?

  • כשאתה מוסר לנו מידע - בהצטרפותך לשירותים שלנו, בהזנת פרטים באתר או בפנייתך לשירות הלקוחות של חב' ענבל.
  • מידע שמתקבל מצדדים שלישיים - צדדים שלישיים עשויים להעביר לנו מידע, כגון: מומחים רופאים, חוקרים, שמאים וכו'.

 

השימושים במידע

חב' ענבל משתמשת במידע לצורך אספקת שירותיה למדינת ישראל ולגופים שבשליטתה, ובכלל זה לצורך הטיפול בדרישות ו/או תביעות המוגשות והמתבררות במסגרת הקרן הפנימית, לצורך ציות להוראות הדין ולהגנה על אינטרסים לגיטימיים של חבר ענבל. בהתאם להוראות הדין, חב' ענבל עשויה להשתמש במידע לצרכים /שימושים תפעוליים הבאים:

אספקת השירותים למדינה ולגופים שבשליטתה, לרבות ניהול הקרן הפנימית (כולל טיפול בדרישות ובתביעות),  ניהול, בקרה ושיפור המערכות של חב' ענבל, מתן שירות לקוחות וטיפול בתלונות, קיום נהלים של חב' ענבל, שמירת רשומות ומסמכים, הפקת דוחות סטטיסטיים, איתור ומניעה של גניבה, הונאה וזיהוי פעולה לא חוקית, אימות זהותך וזיהויך בעת כניסה לתיק התביעה, טיפול בבקשות עיון ותיקון, ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים, הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים של חב' ענבל ושל אחרים, לרבות מניעת הונאות, התחשבנות, התגוננות מתביעות ואכיפת הסכמים.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

יתכן שנעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, וזאת במסגרת פעילותנו, בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. בעת העברת מידע לצד שלישי, ננקוט את האמצעים הדרושים על מנת שמקבל המידע ישמור עליו כנדרש, לפי סוג המידע המועבר. יתכן שנעביר מידע (לרבות לחו"ל) לצדדים שלישיים כגון:

  • יועצים וספקים - ספקים, יועצים, עורכי דין, רופאים, שמאים, חוקרים פרטים, מתרגמים ומבקרים.
  • צדדים שלישיים שייפית את כוחם לקבל מידע אישי אודותיך, או שהסכמת להעביר להם את המידע באופן אחר.
  • גופים אשר העברת המידע אליהם נדרשת על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת.

 

זכות עיון ותיקון

זכותך לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שמצוי אצל חב' ענבל, באמצעות הגשת בקשה בכתב. בבקשה כאמור ננקוט אמצעים כדי לזהות אותך. אם המידע אודותייך שנמצא ברשותנו איננו נכון, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו באופן שתואר לעיל, באחד מאמצעי ההתקשרות של חב' ענבל.

 

אבטחת מידע

חב' ענבל נוקטת אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותה, בהתאם לדינים ולהוראות החלים עליה. יחד עם זאת, עדיין קיימת סכנה לחדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע על ידי צד שלישי לא מורשה. חב' ענבל לא תהיה אחראית כלפיך בשל כל נזק שייגרם, ככל שיגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים, כל עוד חב' ענבל נוקטת אמצעי אבטחת מידע סבירים.

כדי להגביר את אבטחת המידע, גם עלייך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים, כמו למשל:

  • שימוש בתוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת.
  • היזהר מהודעות דוא"ל מזויפות והונאה מקוונת ("פישינג") - הודעות דוא"ל מזויפות הינן הודעות הנשלחות כביכול מחב' ענבל המבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים, תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון (למשל: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה).

תשומת לבך מופנית לכך שהקישור בהודעה כאמור יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של חב' ענבל ממנה כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו מנסים גורמים זרים להשיג את נתוניך האישיים, שלא כדין, לצורך גישה לחשבונך באתר. לידיעתך, בשום מקרה חב' ענבל לא תפנה אליך בדוא"ל ותבקש שתעדכן את פרטיך האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

   הורדות של תוכנות מאתרים רשמיים, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI  ציבוריות, הימנעות משיתוף מידע רגיש ברשתות החברתיות. 

   בכל מקרה של חשש כי מידע אודותיך הגיע לצד שלישי לא מורשה או במידה וקיבלת דוא"ל ו/או מסרון על החלפת פרטים אישיים שלא ביצעת בעצמך, פנה מיד לחב'  ענבל.

 

פרטי יצירת קשר

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכל שאלה בטלפון: 03-9778000 או במייל: sherut@inbal.co.il.

 

*** האמור במדיניות נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.