מחלקת מענקים וסיוע מנהלי

מחלקת מענקים וסיוע מנהלי - מחלקת מענקים וסיוע מנהלי מעניקה לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה, ולמנהל תכנון פיתוח והשקעות במשרד התיירות שירותי חשבות, ניהול ובקרה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 1959 (להלן "החוק"). פעילות המחלקה מתבצעת בהתאם ובכפוף לנהלים ולהנחיות הרשות להשקעות:

  1. בקרת ביצוע תכניות מאושרות בהתאם לחוק ולהוראות מנכ"ל המתפרסמות מעת לעת;
  2. בקרת תשלומי מענקים המוגשים במסגרת התוכניות המאושרות;
  3. שירותי חשבות במסגרת אישורי תכניות.

 

לצפייה באתר משרד הכלכלה –רשות ההשקעות