מכרז חלפים

מספר מכרז:
19/2013
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
29/12/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
09/01/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/01/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עומר קלפון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד