מכרז לבחירת כותבי מכרזים בתחום מנהל הדיור

מספר מכרז:
03/2022
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/03/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/03/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/04/2022 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד נטליה אייזנפלד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד