מכרז למתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי

מספר מכרז:
01/2013
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
13/01/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
20/01/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
05/02/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
הגב' מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד