מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח (אלמנטארי + רכב)

מספר מכרז:
10/2017
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
17/09/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
23/10/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
30/10/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
07/11/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון קורן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד