מכרז מוסכים מורשי משרד התחבורה

מספר מכרז:
04/2014
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
10/03/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
24/03/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
29/04/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים