מכרז מסגרת לביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש במשרדי הממשלה השונים

מספר מכרז:
11/2013
תחום:
  • מנהלה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
16/09/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/10/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
27/10/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עמית קנובלר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד