מכרז מסגרת לביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש במשרדי הממשלה השונים

מספר מכרז:
17/13
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
05/01/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/01/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
26/01/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עמית קנובלר, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד