מכרז מסגרת למתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב של מדינת ישראל

מספר מכרז:
05/2011
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
06/06/2011
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
16/05/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
25/09/2015
מועד אחרון להגשת הצעות:
06/06/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
דניאל פיניס
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד