מכרז מסגרת לקבלת הצעות להיכלל במאגר חברות לתכנון סטטוטורי

מספר מכרז:
15/2018
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
08/11/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
22/11/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
17/12/2018 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד