מכרז מסגרת לתחזוקת כלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים

מספר מכרז:
05/2011
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
25/08/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
29/09/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
27/10/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
25/08/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
30/06/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד