מכרז פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת GDS

מספר מכרז:
01/2019
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/01/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/02/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
21/02/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד