מכרז פומבי לאספקת מכונות צילום והדפסה

מספר מכרז:
08/2016
תחום:
  • מנהלה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
09/03/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/03/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
03/04/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
12/04/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
14/04/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד