מכרז פומבי לאספקת שירותי חכירה ותחזוקה של מכונות להפקת מסמכים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
11/2021
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
02/08/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
18/08/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
06/10/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד