מכרז פומבי לבחירת חב' תכנון וחב' פיקוח, לביצוע פרויקטים בתחום מיגון אש ובתחום הרכוש עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
06/2022
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
14/02/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
24/02/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
13/03/2022 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד