מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום התקשורת לליווי יחידת הרכש הממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
01/2021
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
22/03/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
25/04/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
24/05/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד