מכרז פומבי לבחירת מתכננים ומפקחים לביצוע פרויקטים למיגון מפני אש

מספר מכרז:
04/2016
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/02/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
14/02/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
21/02/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
22/02/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/03/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים