מכרז פומבי לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

מספר מכרז:
15/2020
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
02/06/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/06/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
09/07/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה