מכרז פומבי למרכזי סימולציות רפואיות לתכנון וביצוע סדנאות עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

מספר מכרז:
16/2021
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
10/05/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
24/05/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
29/07/2021 - 15:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד