מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים למדינה ו/או לעובדי המדינה עבור הקרן הפנימית

מספר מכרז:
14/2019
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
18/03/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
25/03/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
01/04/2019
הגשת הצעות החל מתאריך:
02/04/2019
מועד אחרון להגשת הצעות:
08/04/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ברק קרן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד