מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים לעובדי מדינה

מספר מכרז:
23/2018
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
04/02/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
21/02/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
28/02/2019
הגשת הצעות החל מתאריך:
03/03/2019
מועד אחרון להגשת הצעות:
07/03/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד