מכרז פומבי למתן שירותי איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה

מספר מכרז:
26/2019
תחום:
  • חבויות גוף

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
11/09/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
17/09/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
18/09/2019
הגשת הצעות החל מתאריך:
19/09/2019
מועד אחרון להגשת הצעות:
24/09/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים