מכרז פומבי למתן שירותי הסעדה, ניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
23/2019
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
03/12/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
01/01/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
20/01/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד