מכרז פומבי למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע

מספר מכרז:
15/2013
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/11/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/11/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
22/12/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד