מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
07/2019
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
13/05/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/06/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/06/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד