מכרז פומבי למתן שירותי שינוע רכבים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
43/2020
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
08/06/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
29/06/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
13/07/2021
הגשת הצעות החל מתאריך:
08/06/2021
מועד אחרון להגשת הצעות:
06/10/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד