מכרז פומבי למתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

מספר מכרז:
10/2018
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
22/05/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
29/05/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
06/06/2018
הגשת הצעות החל מתאריך:
07/06/2018
מועד אחרון להגשת הצעות:
14/06/2018 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד