מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות

מספר מכרז:
10/2022
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/05/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
09/06/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
30/05/2022
מועד אחרון להגשת הצעות:
03/07/2022 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מור מלכה
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד