מכרז פומבי למתן שירותי תיקון לכלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי, של היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, אשר ניזוקו בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
04/2018
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
10/05/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/05/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
04/06/2018
הגשת הצעות החל מתאריך:
17/06/2018
מועד אחרון להגשת הצעות:
20/06/2018 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון קורן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד