מכרז פומבי לקבלת הצעות למתו שירותי יעוץ סטטוטורי

מספר מכרז:
21/2016
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
05/09/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
12/09/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
19/09/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
20/09/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
26/09/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד