מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ביטוח

מספר מכרז:
04/2017
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
03/05/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
10/05/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
24/05/2018
הגשת הצעות החל מתאריך:
25/05/2018
מועד אחרון להגשת הצעות:
31/05/2018 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד