מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי עזר משפטיים (איתור ומסירה) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
21/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
25/10/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/11/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
25/11/2020 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד