מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול וניהול הסדר פנסיוני עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
33/2021
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
25/11/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
16/12/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
30/12/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד