מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות - מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
35/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/11/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
11/11/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/11/2020 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד