מכרז פומבי לקבלת שירותי פיתוח ואספקת רישוי עבור כלי דוחות BI

מספר מכרז:
23/2016
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
13/11/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
02/01/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
09/01/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
13/11/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
16/01/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עורך דין עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד