מכרז פומבי מס' 27/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
27/2017
תחום:
  • חבויות גוף

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
23/11/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
30/11/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
07/12/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
24/12/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
25/12/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון קורן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד