מכרז פומבי משלים למתן שירותים משפטיים בתחום הרכב (רכוש) למדינה

מספר מכרז:
04/2022
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/02/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/02/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
10/03/2022 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד