מכרז פומבי משלים לשירותי שמאות רכב וציוד מנועי עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

מספר מכרז:
31/2021
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/11/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/11/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
22/11/2021 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד