מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לייעוץ פיננסי עבור מדינת ישראל

מספר מכרז:
15/2016
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
07/04/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
11/04/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
12/04/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
13/04/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
17/04/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה