מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי ייעווץ פיננסי

מספר מכרז:
01/2016
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
04/02/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/02/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
18/02/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
19/02/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
25/02/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
גב' מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה