רכוש

מתי ולמי יש להודיע על נזק?

מיד עם היוודע לך אודות האירוע.

במסגרת שעות העבודה יש להודיע למוקד ענבל-03-9778111 (מספר מיוחד ללקוחות ישירים). המוקד ידאג לפתיחת תיק תביעה ולהודעה מהירה לרפרנט המטפל.

במקרי חירום או במקרים בהם היקף הנזק גבוה ומתגלה או מתרחש אחרי שעות העבודה ואין אפשרות להמתין עד ליום המחרת, יש להודיע לענבל באמצעות "הקו החם"-  03-9778111 או 9700*.

 

איך אפשר לדעת אם הנזק בגין האירוע מכוסה על פי כתב הכיסוי?

כתב הכיסוי מפרט את רשימת האירועים שלגביהם קיים כיסוי בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. במידה ואינך בטוח שהצלחת לזהות בוודאות כי האירוע שלך נופל בגדר אחד מהאירועים הללו, תוכל להתייעץ עם מוקד שירות הלקוחות של ענבל או עם צוות תביעות הרכוש של אגף תביעות רכב ורכוש. במקרים מורכבים יקבע האם האירוע הינו בר כיסוי על סמך נתונים נוספים והנסיבות הרלוונטיות. בכל מקרה, ההחלטה הסופית בדבר הכיסוי נתונה בידי חברת ענבל.

 

אילו סוגי רכוש מכוסים?

תכולה - הרכוש המכוסה הוא כל רכוש השייך למדינת ישראל והיחידה הממשלתית בארץ ובחו"ל, הרשום בספרי היחידה ודיווח בגינו הועבר למחלקת החיתום של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. מבנה - מבנים בבעלות המדינה או בשכירות מוגנת, וכן, שיפורים שהוכנסו ע"י היחידה במבנים שכורים. יודגש כי הרכוש המכוסה (מבנה ותכולה) הוא זה הרשום ברישומי הקרן בפנימית, ונמסר לגביו פירוט ע"י היחידה הממשלתית.

 

אילו מומחים ילוו אותי בהליך הטיפול בתביעה?

השמאי שמונה מטעם הקרן הפנימית ילווה אותך לכל אורך ההליך. השמאי הוא מנהל הנזק מטעם הקרן הפנימית, ומלווה את היחידה לאורך כל תהליך בדיקת והערכת הנזק. על פי המלצת השמאי ואישור הקרן הפנימית ימונו, במידת הצורך, מומחים נוספים (מהנדס, רו"ח, חוקר שריפות, חוקר כללי וכו'). היחידה הממשלתית תקבל עדכון על כך ותעבוד בשקיפות הדדית מקסימאלית מול המומחים. במקרים מסוימים הקרן הפנימית לא תמנה שמאי. במקרים אלו תידרש היחידה הממשלתית להעביר מסמכים הדרושים לטיפול בתביעה בהתאם לבקשת הקרן הפנימית.

 

מי יעזור לי לתקן את הנזק?

 כאשר השמאי מדווח כי בעקבות האירוע נוצרו נזקים שללא טיפול מתאים עלולים להביא לפגיעה בחיי אדם או בגופו או נזקים שיחריפו ללא טיפול מידי או נזקים המהווים סיכון בטחוני,  עשויה הקרן הפנימית למנות באמצעות השמאי, חברות שיקום ומומחים נוספים, אשר יטפלו בשיקום בנזקי החירום בלבד וכל זאת, בשיתוף פעולה עם היחידה הממשלתית.

 בנזקי פריצה ונזקים אחרים, האחריות לשיקום הנזק היא של היחידה הממשלתית. ברגע שתקבל מהקרן הפנימית אישור עקרוני לרכישה ואת מסגרת הסכום שאושר, תוכל לגשת לביצוע הרכש.

 

אילו מסמכים יש להכין לקראת בואו של השמאי?

במקרה של נזק פריצה יש להכין אישור משטרה, דו"ח קב"ט, רשימת הפריטים שנגנבו, רשימות אינוונטר (מצאי),חשבוניות רכישה היסטוריות והצעות מחיר לפריטים חדשים מאותו סוג ואיכות. במקרה של נזק אש יש להציג את הפריט/ים שניזוקו, ו/או רשימת אינוונטר (מצאי). בשלב מאוחר יותר יש להמציא לשמאי אישור משרותי הכיבוי, דו"ח קב"ט והצעות מחיר לפריטים חדשים מאותו סוג ואיכות. ייתכן ותתבקש ע"י השמאי להמציא מסמכים נוספים על פי שיקולים מקצועיים.

 

למי שייכים שרידי הרכוש שניזוק?

השרידים שייכים למדינת ישראל , אשר תפעל לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלהם באמצעות הקרן הפנימית, או להשמידם אם אין להם ערך כלכלי. לא ניתן לקבל שיפוי מלא מחד ולשמור את הרכוש שניזוק מאידך.

 

מי מאשר את ההוצאה הכספית?

השמאי יעביר לקרן הפנימית את הבקשה לאישור ההוצאה יחד עם המלצתו. הקרן הפנימית תבדוק את הבקשה במהירות, ותוציא אישור עקרוני לנזק ולמסגרת הכספית שלו.