רפואה

האם כל נזק שנגרם עקב טיפול רפואי מזכה בפיצוי ?

לא. חבות המוסד הרפואי בגין נזקי התובע אינה "חבות מוחלטת", אלא מתגבשת רק לאחר שהוכחה כדין. על התובע להוכיח שנגרם לו נזק כתוצאה מסטיה מסטנדרט רפואי סביר. ללא הוכחת ההתרשלות, הנזק והקשר ביניהם לא יתקבל פיצוי.

 

אל מי עליי לפנות במידה ואני סבור שנגרם לי נזק כתוצאה מהתרשלות המוסד הרפואי?

ניתן לפנות לקרן הפנימית. הפנייה תיעשה בכתב, תוך ציון כל פרטי האירוע, ובכללם שם מלא, מס' ת.ז., מועד האירוע, תיאור נסיבות האירוע, מקום האירוע, טיעוני ההתרשלות, תיאור הנזק, והקשר שלו להתרשלות. יש לצרף אסמכתאות רפואיות וכלליות וכן חוות דעת מומחים רפואיים לתמיכה בטענות שברפואה.

 

נגרם לי נזק במוסד רפואי בבעלות אחת מקופות החולים. האם עלי לדרוש פיצוי מהקרן הפנימית?

לא. הקרן הפנימית מכסה את אחריותו המקצועית של משרד הבריאות ועובדיו בלבד, ואינה מכסה את אחריות קופות החולים.