רשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בניהול סיכונים ברפואה

מספר מכרז:
24/2014
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
19/05/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
19/05/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
19/05/2015 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד