רשימת מציעים לשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח לכנסים

מספר מכרז:
05/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
26/03/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
01/11/2025
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
07/05/2020
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/11/2025 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד