תחזוקת כלי רכב - מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל ומקביליהם

מספר מכרז:
05-03/2011
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/12/2011
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
19/12/2011
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/12/2011 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
אריאל גולוד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה