תחזוקת כלי רכב - מסחרי אחוד/ אוטובוס זעיר

מספר מכרז:
05-02/2011
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
11/09/2011
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
13/09/2011
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
19/09/2011 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
אריאל גולוד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה