תחזוקת כלי רכב – טנדרים וטנדרונים

מספר מכרז:
05-04/2011
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/01/2012
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/01/2012
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
11/01/2012 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
אריאל גולוד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה